Ariane
Ariane Office
Informatie
0547 26 02 06
Betrouwbare ict-omgevingslimmer, veiliger sneller en gemakkelijker
Betrouwbare ict-omgeving

Ariane ICT
Spechthorstweg 4
7471 GH Goor

0547 - 26 02 06

info@ariane.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
08:30 t/m 17:00 uur

Algemene voorwaarden
Disclaimer
Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Ariane Automatisering, Handelend onder de naam Ariane ICT bv
Geponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder dossier nummer: 060685333

Hier beschikbaar als download, ter inzien.

Tevens hieronder direct beschikbaar gesteld.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, leveringen, diensten en/of overeenkomsten van Ariane ICT bv, gevestigd te Goor, verder te noemen Ariane.

1.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van degenen, zowel in dienst van Ariane als derden voor wier handelen dan wel nalaten Ariane aansprakelijk kan zijn.

1.3 Onder wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de contractspartij van Ariane alsmede degenen die met Ariane in onderhandeling treden.

1.4 Ariane heeft het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden treden als dan in de plaats van de tot dan toe geldende voorwaarden en zullen van toepassing worden op reeds bestaande overeenkomsten vanaf het moment dat Ariane aan de wederpartij een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de gewijzigde voorwaarden kennis te nemen.

1.5 Ariane is nimmer gebonden aan afwijkingen van, aanvullingen op en bedingen strijdig met deze voorwaarden, tenzij en voor zover deze door Ariane uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Bij strijd tussen deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van de wederpartij zullen deze algemene voorwaarden prevaleren.

1.6 Indien enige bepaling van de tussen partijen gesloten overeenkomst, deze algemene voorwaarden daaronder begrepen, in strijd blijkt te zijn met een of meerdere dwingendrechtelijke bepalingen, dan wel door de rechter op enig andere grond nietig worden verklaard, worden partijen geacht, in plaats van deze bepaling, datgene te zijn overeengekomen, dat het dichtst bij de betreffende bepaling komt zonder in strijd met de wet of nietig te zijn, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de bedoeling van partijen bij de oorspronkelijke bepaling. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan blijft de betreffende bepaling buiten toepassing, waarbij de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

Artikel 2 Aanbod en aanvaarding

2.1 Alle offertes en aanbiedingen door of namens Ariane gedaan, ook indien door een vertegenwoordiger of tussenpersoon op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen.

2.2 Overeenkomsten komen tot stand door een schriftelijke bevestiging van Ariane. In het geval Ariane de overeenkomst niet schriftelijk heeft bevestigd, komt een overeenkomst tot stand doordat Ariane met uitvoeringshandelingen is begonnen.

2.3 Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers of tussenpersonen van Ariane binden Ariane slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

2.4 Iedere orderbevestiging van Ariane wordt geacht juist te zijn, tenzij de wederpartij, binnen 5 dagen na datum orderbevestiging, schriftelijk bij aangetekend schrijven en gemotiveerd daartegen heeft geprotesteerd.

2.5 Indien de wederpartij een wijziging aanbrengt in de overeenkomst dan wel indien hij een nadere opdracht verstrekt, worden deze nadere overeenkomsten geacht een onlosmakelijk geheel te vormen met de eerdere overeenkomst en zijn deze voorwaarden daarop volledig van toepassing. Indien de wijziging van de overeenkomst verhoging van de kosten tot gevolg heeft, zullen deze kosten op de aan de wederpartij te verzenden factuur afzonderlijk worden aangegeven. Het verstrekken van een nadere opdracht of het wijzigen van een overeenkomst kan tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijden wijzigen, hetgeen nimmer aan Ariane kan worden tegengeworpen.

2.6 De met Ariane in contact tredende wederpartij is te allen tijde gehouden de door Ariane ten behoeve van de wederpartij gemaakte voorbereidingskosten, waaronder offerte-, reis-, vergader- en verblijfkosten, alsmede kosten verbonden met het inwinnen van informatie bij derden, aan Ariane te vergoeden.


Artikel 3 Prijs

3.1 Prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), verzend-, transport-, verzekerings- of andere kosten welke in verband met de overeenkomst verschuldigd zijn, tenzij anders is vermeld in de aanbiedingen, offertes of opdrachtbevestigingen.

3.2 Indien tussen de datum van de aanbieding of offerte en de datum van de overeenkomst dan wel tussen de datum van de overeenkomst en de datum van levering prijsstijgingen, waaronder begrepen prijzen van grondstoffen, materiaalkosten, productiekosten, de invoering of verhoging van belastingen en/of andere heffingen of koersen van buitenlandse valuta, plaatsvinden, ongeacht of deze voorzienbaar waren, heeft Ariane het recht deze prijsstijgingen door te berekenen aan de wederpartij.

3.3 Het bepaalde in lid 2 is tevens van toepassing, wanneer de in dat lid opgesomde omstandigheden zich voordoen tijdens de uitvoering van de opdracht; alsdan vindt alleen prijsaanpassing plaats met betrekking tot de nog te leveren zaken en diensten en nog te verrichten werkzaamheden.
3.4 Indien ten gevolge van wijzigingen in de overeenkomst met betrekking tot het tijdstip van levering en/of de te leveren materialen door Ariane extra kosten worden gemaakt, worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht.


Artikel 4 Betaling

4.1 Alle betalingen dienen binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Ariane is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling dan wel zekerheid voor de betaling te vorderen.

4.3 Indien geen betaling plaatsvindt binnen de in lid 1 genoemde termijn, is de wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is vanaf dat tijdstip een rente verschuldigd van 2 % per maand.

4.4 Alle kosten van invordering van het door de wederpartij verschuldigde zijn voor rekening van de wederpartij, welke worden vastgesteld op 15% van de onbetaald gelaten bedragen met een minimum van € 1000,00.

4.5 Iedere factuur wordt geacht juist te zijn, tenzij de wederpartij binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij aangetekend schrijven en gemotiveerd daartegen heeft geprotesteerd.

4.6 In geval van te late betaling is Ariane gerechtigd haar verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden alsmede van de wederpartij volledige schadevergoeding te vorderen.
4.7 Iedere betaling door de wederpartij, ongeacht de grootte van het bedrag en/of aanwijzing zijdens de wederpartij, zal steeds geacht worden te zijn geschied in de eerste plaats in mindering op te eniger tijd verschuldigd geworden rente, vervolgens op de invorderingskosten en vervolgens op de oudste opeisbare vordering van Ariane, tenzij Ariane schriftelijk anders heeft verklaard.

Artikel 5 Levering

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de door Ariane aangegeven levertijden altijd bij benadering zijn en nimmer als fatale termijnen kunnen worden aangemerkt.

5.2 In geval van overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, is Ariane niet aansprakelijk voor enige door de wederpartij en/of derden geleden of nog te lijden schade, is de wederpartij voorts niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijke te ontbinden en is de wederpartij evenmin gerechtigd zijn verplichting(en) niet na te komen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Ariane.

5.3 In geval van extra leveringen of extra werkzaamheden op verzoek van de wederpartij is Ariane niet aan de overeengekomen levertijd gehouden.

5.4 De wederpartij is verplicht de zaken direct na gereedkoming in ontvangst te nemen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van zaken door Ariane af magazijn. Het risico voor te leveren zaken gaat onmiddellijk vanaf de afzending (belading) uit een magazijn of opslagplaats op de wederpartij over. In het geval Ariane belast is met de installatie van de door haar verkochte en geleverde zaken, zal de levering eerst hebben plaatsgevonden na installatie.
5.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komt het transport, vervoer en/of overdracht van zaken, waaronder materialen, informatiedragers en apparatuur, volledig voor rekening en risico van de wederpartij.

5.7 Eventuele installatiewerkzaamheden worden door Ariane te allen tijde afzonderlijk aan de wederpartij in rekening gebracht.

5.8 Indien is overeengekomen dat Ariane het transport verzorgd, zijn de kosten van het transport en het risico onmiddellijk vanaf de afzending (belading) voor rekening van de wederpartij. Ariane is niet aansprakelijk voor transportschade, daaronder begrepen manco’s, behoudens indien deze schade in dekking wordt genomen door enige verzekering van Ariane, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de verzekering van Ariane in het desbetreffende geval aanspraak geeft. De wederpartij is verplicht om eventuele transportschade onverwijld aan Ariane te melden, bij gebreke waarvan ieder aanspraak jegens Ariane komt te vervallen.

5.9 Ariane behoudt zich het recht voor zaken onder rembours te leveren.

5.10 Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met verstrekken van informatie of instructie, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij, die alle kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zal zijn. Ariane is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan opgeslagen zaken.

5.11 Retourzendingen worden slechts door Ariane geaccepteerd, nadat Ariane hiervoor schriftelijk goedkeuring heeft verleend. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de wederpartij. Wederpartij is gehouden het transportrisico genoegzaam te verzekeren.

5.12 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijven zaken die voor reparatie, bewerking of inspectie zijn afgegeven bij Ariane voor risico van de wederpartij.

Artikel 6 Overgang van rechten

6.1 De rechten uit of krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst kunnen noch geheel noch gedeeltelijk door de wederpartij aan derden worden overgedragen.

Artikel 7 Reclame

7.1 De wederpartij dient de geleverde zaken bij aflevering onverwijld te controleren dan wel te doen controleren voor wat betreft hoeveelheid, soort, deugdelijkheid en andere hoedanigheden en eventuele verschillen onverwijld aan Ariane te melden onder gelijktijdige verzending van een schriftelijke bevestiging.

7.2 Indien de wederpartij niet binnen 8 dagen na levering schriftelijk bij aangetekend schrijven en onder opgave van redenen heeft gereclameerd, geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard.

7.3 Reclames vormen geen grond tot opschorting van enige verplichting door de wederpartij.
7.4 Het reclamerecht van de wederpartij vervalt, wanneer de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen.

7.5 Indien Ariane een reclame schriftelijk heeft geaccepteerd, kunnen de betreffende zaken binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan Ariane worden geretourneerd. Geretourneerde zaken worden uitsluitend door Ariane geaccepteerd indien zij in dezelfde staat verkeren als waarin zij werden afgeleverd.

7.6 Indien voldaan is aan het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, zal Ariane de wederpartij maximaal crediteren voor de door Ariane terzake van de geaccepteerde zaken aan de wederpartij gefactureerde bedragen.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 De eigendom van door Ariane aan de wederpartij verkochte en geleverde zaken zal eerst op de wederpartij overgaan, indien en zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Ariane ten volle heeft voldaan.

8.2 Onder de verplichtingen als bedoeld in het vorige lid wordt tevens verstaan alle schadevergoedingen, waaronder renten, boeten en kosten, welke de wederpartij aan Ariane verschuldigd is terzake van het niet - tijdig - nakomen van diens verplichtingen.

8.3 Zolang de wederpartij zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet volledig is nagekomen, is de wederpartij niet bevoegd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ariane, het geleverde op een ander adres te houden dan op het bij het aangaan van de overeenkomst opgegeven adres, dan wel het geleverde anderszins buiten zijn onderneming te brengen of daarover op welke andere wijze dan ook te beschikken, overdracht van het geleverde, het vestigen van een pandrecht of bezwaren met enig ander recht, beperking of last daaronder begrepen. De wederpartij mag de door Ariane afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, slechts doorverkopen in de normale uitoefening van een bedrijf, in welk geval de wederpartij op zijn beurt gehouden is onder beding van eigendomsvoorbehoud te leveren.

8.4 Bij gebreke van - tijdige - nakoming van zijn verplichtingen door de wederpartij is Ariane te allen tijde gerechtigd het door haar geleverde terug te nemen. Alle daaraan verbonden kosten komen volledig voor rekening van de wederpartij.

8.5 De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, onploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal. Rechten ter zake van een uitkering vanwege een verzekeringsovereenkomst cedeert de wederpartij hierbij op voorhand aan Ariane.

Artikel 9 Medewerking door wederpartij

9.1 De wederpartij zal Ariane steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke Ariane noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.

9.2 Indien is overeengekomen dat de wederpartij Ariane materialen, informatiedragers en apparatuur zal verschaffen, dan dienen deze te voldoen aan de specificaties, die Ariane aan de wederpartij kenbaar maakt.

9.3 Indien de wederpartij de voor Ariane noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig, of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Ariane stelt of indien de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Ariane voldoet, heeft Ariane in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van haar werkzaamheden en heeft zij het recht om de daaruit voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

9.4 De wederpartij draagt er zorg voor dat diens werkruimte, waar Ariane haar werkzaamheden dient te verrichten, waar reparatie-, controle- en testwerkzaamheden dienen plaats te vinden en/of waar de (op)geleverde zaken, zich bevinden, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door Ariane te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroomtoevoer en andere omgevingseisen.

9.5 De wederpartij dient, in geval van door Ariane uit te voeren reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan apparatuur van de wederpartij, te allen tijde zorg te dragen voor een deugdelijke en volledige reservekopie van diens programmatuur en bestanden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Aansprakelijkheid van Ariane jegens de wederpartij en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop haar verzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft.

10.2 Bij het inschakelen van derden door Ariane, zal Ariane steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Ariane is echter voor tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

10.3 Ariane is evenmin aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het handelen of nalaten van de wederpartij zelf of door personen, die de wederpartij heeft aangesteld of waarvoor de wederpartij anderszins verantwoordelijk is. Verder is Ariane niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door de wederpartij verstrekken van onjuiste of gebrekkige gegevens.

10.4 De aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in lid 1 geldt tevens voor het geval Ariane aansprakelijk is voor fouten van door Ariane ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Ariane bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

10.5 De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van Ariane.

10.6 Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de netto-(deel)factuurwaarde van de levering of verrichte dienst, doch in ieder geval tot een bedrag van maximaal € 2.500,00 ( tweeduizend vijfhonderd Euro).

10.7 Ariane is in geen geval aansprakelijk voor door de wederpartij geleden gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

10.8 Ariane is nimmer aansprakelijk voor een gebrek in een afgeleverde zaak, dat het gevolg is van enig gebrek in een door een derde aan haar afgeleverd product.

10.9 Ariane is nimmer aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan programmatuur en bestanden, dat het gevolg is van door Ariane uitgevoerde reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 11 Vrijwaring

11.1 De wederpartij is gehouden Ariane te vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens de wederpartij in deze algemene voorwaarden is uitgesloten. Verder vrijwaart de wederpartij Ariane voor alle aanspraken van derden op grond van producten-aansprakelijkheid, die na aflevering door Ariane optreden.

Artikel 12 Overmacht

12.1 In geval van overmacht is Ariane bevoegd haar leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enigerlei vergoeding van schade, kosten en interessen aan de wederpartij en/of derden gehouden te zijn.

12.2 Onder overmacht aan de zijde van Ariane zoals genoemd in lid 1 van dit artikel wordt verstaan onvoorziene omstandigheden, die de normale bedrijfsvoering verstoren en de uitvoering van de overeenkomst vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, waaronder: natuurrampen, oorlog, oorlogsdreiging of –omstandigheden, mobilisatie, onlusten, oproer en ernstige ongeregeldheden; stagnatie van de aanvoer van noodzakelijke materialen en gereed zijnde producten; ziekte van personen van zodanige omvang dat behoorlijke en/of tijdige nakoming in redelijkheid onmogelijk is; staking, werkonderbreking, werkverhindering of vergelijkbare acties in of jegens de onderneming van Ariane, haar leveranciers of van derden, van welke diensten zij gebruikmaakt; schade aan bedrijfsmiddelen door brand, storm of van buiten komende onvoorziene oorzaken; enige maatregel zijdens een nationale of internationale overheid;verlies of beschadiging van zaken bij transport; vervoersstakingen of andere vervoersbelemmeringen; stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de levering in de openbare nutsbedrijven; gebreken aan energiedragers; machinebreuk en andere ongevallen; toerekenbare tekortkoming van derden, van wiens diensten Ariane gebruik maakt.

12.3 In geval van overmacht aan de zijde van Ariane blijft de wederpartij gehouden zijn verplichtingen na te komen, voor zover deze betrekking hebben op de periode voor het intreden van de overmacht.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

13.1 De wederpartij staat er jegens Ariane voor in dat geen inbreuk op een auteursrecht of enig ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart Ariane voor alle aanspraken daaruit voortvloeiende.

13.2 Indien een derde op grond van enig beweerd recht als in lid 1 bedoeld tegen de gebruikmaking door Ariane bezwaar maakt, is Ariane zonder meer reeds op grond daarvan gerechtigd, terstond haar werkzaamheden te staken en van de wederpartij vergoeding van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd het recht van Ariane volledige schadevergoeding te vorderen, zonder dat Ariane tot enigerlei vergoeding van schade, kosten en interessen aan de wederpartij en/of derden gehouden zal zijn.

13.3 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de voor de wederpartij ontwikkelde dan wel ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals berekeningen, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Ariane of haar licentiegevers. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van Ariane en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ariane noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, vermenigvuldigd, aan derden worden getoond dan wel ter hand worden gesteld of op enigerlei andere wijze worden gebruikt, ongeacht het daaraan ten grondslag liggende doel. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten.

13.4 Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele of industriële eigendom in de programmatuur, apparatuur of andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

13.5 Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Ariane zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom zal Ariane het geleverde tegen creditering van de aankoopkosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgen dat de wederpartij het aan hem geleverde, al dan niet door andere gelijkwaardige programmatuur, apparatuur of ander materialen, ongestoord kan blijven gebruiken.

Artikel 14 Tussentijdse beëindiging en ontbinding

14.1 Ieder der partijen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen voordat de opgedragen werkzaamheden en diensten zijn voltooid of (op)geleverd of voordat de overeengekomen looptijd van de overeenkomst is beëindigd, indien de andere partij, na deswege door de beëindigende partij schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, binnen een bij de ingebrekestelling gestelde redelijke termijn nalatig blijft om zijn verplichtingen na te komen of om de gevolgen van zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst weg te nemen, of indien die ander partij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

14.2 De tussentijdse beëindiging als in het vorige lid omschreven heeft geen terugwerkende kracht, doch heeft als gevolg dat beide partijen na het tijdstip waarop de andere partij de mededeling van beëindiging ontvangt, niet langer verplicht zal zijn de overeenkomst na te komen. Betalingsverplichtingen welke betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden, geleverde producten en/of tijdvakken, welke geheel of gedeeltelijk vallen voor het tijdstip van beëindiging, blijven evenwel in zoverre in stand.

14.3 In afwijking van het gestelde in het voorgaande lid heeft de tussentijdse beëindiging terugwerkende kracht en geldt derhalve als ontbinding van de overeenkomst, indien de wederpartij in gebreke blijft om de eenmalige vergoeding voor het recht van gebruik van de door Ariane voor de wederpartij ontwikkelde programmatuur of het door Ariane geleverde programmapakket aan haar te voldoen. De ontbinding van de overeenkomst blijft evenwel beperkt tot het gedeelte van de overeenkomst, dat het verlenen van het bedoelde gebruiksrecht en de daarvoor overeengekomen vergoeding betreft, en de wederpartij zal Ariane desondanks een redelijke vergoeding verschuldigd zijn voor het tijdvak gedurende welke de wederpartij wel gebruik van het (op)geleverde heeft kunnen maken.

Artikel 15 Cursussen, opleidingen en trainingen

15.1 Indien de dienstverlening van Ariane bestaat uit het verzorgen van cursussen, opleidingen en trainingen is de wederpartij gehouden voor aanvang van de cursus, opleiding of training de daarvoor verschuldigde kosten te voldoen.

15.2 Indien de wederpartij deelname aan de cursus, opleiding of training annuleert gelden de, door Ariane gehanteerde, gebruikelijke regels.

15.3 Indien het aantal aanmeldingen daartoe, naar het oordeel van Ariane, aanleiding geeft, behoudt Ariane zich het recht voor de betreffende cursus, opleiding of training te verzetten op een latere datum of een later tijdstip, danwel deze te annuleren.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle door Ariane gesloten overeenkomsten, op alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten, op de totstandkoming, uitvoering en uitlegging van deze overeenkomsten alsmede op alle door Ariane verrichte handelingen is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Almelo.

Laatste Nieuws

30 en 31 mei gesloten

29-05-2019